Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2012

atablash
18:52
Play fullscreen
Reposted fromprabab prabab

May 06 2011

atablash
15:37
Ewolucja metod nauczania matematyki na przykładzie zadań egzaminacyjnych
1962 : Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za sumę 100 dolarów. Wiedząc, że koszt produkcji drewna wynosił 4/5 jego ceny, oblicz zysk drwala.

1972 : Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za sumę 100 dolarów. Wiedząc, że koszt produkcji wyniósł 4/5 jego ceny, czyli 80 dolarów, oblicz zysk drwala.

1982 : (nowy program matematyki) Drwal dokonał wymiany zbioru T tarcicy na zbiór P pieniędzy. Moc zbioru P wyrażona w liczbach kardynalnych wyniosła 100, przy czym każdy z jego elementów jest wart 1 dolara. Zaznacz w kwadratowej tabeli 100 punktów, aby przedstawić graficznie elementy zbioru P. Zbiór kosztów produkcji zawiera 20 elementów mniej niż zbiór M. Przedstaw zbiór K jako podzbiór M i odpowiedz na pytanie : jaka jest moc zbioru Z zysku wyrażona w liczbach kardynalnych ?

1992 : Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za 100 dolarów. Koszt produkcji drewna wyniósł 80 dolarów, a zysk drwala 20 dolarów. Zakreśl liczbę 20.

2002 : Ścinając stare piękne i bezcenne drzewa, ekologicznie niezorientowany drwal zarobił 20 dolarów. Co myślisz o takim sposobie na życie ? W podgrupach postarajcie się przygotować teatrzyk przedstawiający, jak czują się leśne ptaszki i dzika zwierzyna.
Reposted fromPiatek13 Piatek13

April 24 2011

atablash
00:06
6751 d55e 500

Problems of the World

Reposted fromsawb sawb viacirno cirno
atablash
00:00
0675 f9ea
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viacirno cirno

April 23 2011

23:58
2875 c89d

I almost missed the symbolism.

Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viacirno cirno
atablash
23:56
6270 5322 500

March 31 2011

atablash
10:11
4761 2110
Reposted frommajesty majesty viatranq tranq

March 25 2011

atablash
21:51
4460 7c28
Człowiek Skurwiel - sezon 2 epizod 1
Reposted frommnq mnq
atablash
20:31

March 19 2011

atablash
21:46
3914 791a 500
atablash
03:11
4135 39de
Reposted fromsaski saski viashoxer shoxer
atablash
03:11
0475 1a32
Reposted fromtelewizja telewizja viashoxer shoxer
atablash
03:08
6820 6be1
huj
Reposted fromdarek darek viashoxer shoxer
atablash
03:06
8623 d14b
Reposted fromaiwatko aiwatko viashoxer shoxer
atablash
03:05
Reposted fromdreptak dreptak viashoxer shoxer
atablash
03:02
Reposted fromBundz Bundz viashoxer shoxer
atablash
03:01
2364 a6ca
atablash
02:59
4723 f929 500
Reposted fromshoxer shoxer
02:58
1935 af8f

alexgaskarthseyebrows:

mysticalair:

REBLOG IF YOU SLEEP LIKE THAT!!! :>

omg

Reposted fromnicolexthriills nicolexthriills viashoxer shoxer
atablash
02:48
8123 4920
Reposted fromzulus zulus viashoxer shoxer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl